سازمان‌ مدیریت‌صنعتی‌ همدان در‌فرآیند ارایه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی خود، حسب نیاز و تقاضای کارفرمایان، نقش خود را به یکی از اشکال زیر ایفا می‌کند:

  1- به عنوان "مشاور" در فرآیند اجرای طرح‌های مشاوره ای و پژوهشی

 2-ارایه خدمات مشاوره بالینی در فرآیند اجرای عملیات توسط کارفرما؛

 3-طراحی و ارایه خدمات آموزشی - مشاوره ای کاربردی دارای اثرات بهبود سریع در عملکرد موسسات؛

  4-خدمات نظارت کیفی - تخصصی بر اجرای طرح‌های مشاوره‌ای و پژوهشی؛

  5-عارضه‌یابی و حسابرسی عملیات جهت یافتن گلوگاه‌ها در روان‌سازی عملیات طراحی سیستم های و فرآیندهای عملیاتی و ساختار سازمانی؛

  6-انجام پژوهش‌های مختلف پایه ای؛

 7-کاربردی و توسعه ای