یکی از اهداف اولیه تشکیل و تاسیس سازمان‌، کمک به شرکت‌ها و موسسات جهت توسعه ظرفیت مدیریت به منظور اجرای طرح‌های تحول و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و پیشرفت آنها بوده است. به این منظور، از مدل‌های گوناگونی با رویکردهای استراتژیک، مالی، اقتصادی و بهره‌وری استفاده می‌شود.

 

هدف از به‌کارگیری این گونه مدل‌ها، شناخت وضعیت فعلی سازمان از طریق اجرای طرح‌های مشاوره‌ای‌، پژوهشی و آموزشی است. انواع مدل های سازمان مدیریت صنعتی  در حوزه شناخت و عارضه‌یابی به شرح زیر می باشد:

  • تدوین متدولوژی عارضه‌یابی سازمانی بر اساس مدل EFQM به سفارش شرکت نوسازی صنایع ایران
  •  تدوین متدولوژی عارضه‌یابی مدیریت پروژه بر اساس مدل PMBOK 
  • طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی بهره‌وری
  • طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی مالی
  • طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی منابع انسانی
  • طراحی و اجرای مدل عارضه‌یابی استراتژیک