در زمان حاضر، مقوله "مدیریت تحول استراتژیک" به درستی مقوله اصلی مدیریت به حساب می آید و هر بخش از فعالیتهای سازمانی به نوعی با آن سر و کار دارد. همساز با الزام های پیچیده محیط پویای برون سازمانی که در برگیرنده نیروهای برجسته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی است و به پیروی از آن، دگرگونیهای اساسی در زمینه ساختار و ترکیب بازار، نیازهای متمایز مشتریان و رقابت های شدید در مقیاس جهانی، محیط درونی سازمان ها نیز دستخوش دگرگونی های شگفت آوری می شود.

کسب آمادگی استراتژیک برای بهره‌گیری از فرصت‌های محیطی، همسو با پیشرفت‌های تندآهنگ تکنولوژی اطلاعات، الزام‌های نوینی را در ابعاد مدیریت طلب می‏کند که مستلزم تغییر نگرش به عوامل محیطی، به ویژه عامل انسانی و برنامه‌ریزی منابع برای مدیریت موثر تغییرات است.
رویکرد سازمان در حوزه استراتژی و تحول :
 
  توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک امری تدریجی و بی انتها است و دیدگاه سازمان در پروژ های مشاوره ای مدیریت استراتژیک و تحول ، تلاشی مستمر و هدفمند برای آغاز مناسب یک حرکت دراز مدت در این زمینه در سازمان مشتری می باشد. نگرش سنتی در برنامه ریزی استراتژیک، بر این باور است که مشاور یا واحد برنامه ریزی در سازمان می تواند بر اساس مطالعات مستقل خود، استراتژی های ثمربخشی برای ایجاد تحول در سازمان طراحی نموده تا پس از تصویب هیئت مدیره در قالب برنامه استراتژیک سازمان به مرحله اجرا درآیند. این در حالی است که عدم کارآیی این نگرش به تجربه ثابت شده است. سازمان های موفق دنیا از دهه 70 میلادی به بطلان این نگرش پی برده‌‌اند. پیچیدگی موضوع، شرایط متحول محیطی، ضرورت وجود تعالی پویا بین سازمان و محیط بیرونی و مهم تر از همه فقدان احساس تعلق و نبود انگیزه قوی برای پیاده ساختن برنامه ای که به وسیله دیگران طراحی شده است، از عوامل و موانع عدم اجرای برنامه های تهیه شده به وسیله این رویکرد می باشند.
 
 رویکرد مورد نظر سازمان مدیریت صنعتی در پروژ های مشاوره ای مدیریت استراتژیک و تحو ل،مشاور را نه در نقش برنامه‌‌ریز و استراتژیست، بلکه در نقش عامل توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک در سازمان مشتری می‌‌بیند. براساس این نگرش، مدیران ارشد و تصمیم‌‌گیران (در قالب کمیته راهبری) و مدیران و کارشناسان کلیدی (در قالب تیم های کارشناسی) در طراحی ، تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی ها مشارکت فعال دارند.  فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک خود نیازمند برنامه‌ریزی است. در این روش مشاور با ارایه مشورت‌‌های لازم، آموزش دیدگاه‌‌ها و روش‌‌های مناسب برنامه‌‌ریزی در عمل و نظارت بر اجرای صحیح آن ها و هدایت مباحث مرتبط، نقش تسهیل کننده (Facilitator) را ایفا می نماید.

برخی از مهم ترین خدمات سازمان در حوزه استراتژی و تحول:

 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن (BSC)
 • تنظیم و تدوین استراتژی کسب و کار
 • طراحی مدل کسب و کار (Business Model)
 • تنظیم و تدوین برنامه کسب و کار (Business Plan)
 • مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
 • اتحادهای استراتژیک (Strategic Alliance)
 • جذب و ادغام سازمان‌ها (Merge & Acquisition)
 • تعریف و تعیین شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد (KPI)
 • مدیریت و سازماندهی برون‌سپاری فعالیت‌ها
 • کوچک‌سازی (Down Sizing)
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها، و روشهای نوین مدیریت استراتژیک و تحول