یکی از مباحث مهم در کسب و کار، چگونگی مدیریت عملیات و تحقق محصولات است. موضوع مدیریت تولید و عملیات در مباحث مدیریتی از سابقه‌ای بیش از یکصد سال برخوردار است. شاید بتوان اولین نگاه جدی به مدیریت را نیز برگرفته از نگاه علمی به تولید دانست که تیلور ارایه نمود. در یکصد سال گذشته، مدیریت تولید و عملیات همزمان با تغییر در شیوه‌های کسب و کار، متحول شده و امروزه علاوه بر اصول مدیریت علمی، شاهد نگاه استراتژیک بر مدیریت تولید و عملیات هستیم.
سازمان مدیریت صنعتی به عنوان قدیمی‌ترین سازمان مشاوره، پژوهش، و آموزش مدیریت در ایران، خدمات خود را در حوزه مدیریت تولید و عملیات در طول قریب به پنجاه سال ارایه نموده است.

رویکرد سازمان در حوزه مدیریت تولید و عملیات دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • نگاه استراتژیک به حوزه مدیریت تولید و عملیات به عنوان عامل ارزش آفرین برای ذینفعان
 • نگرش کاربردی به پیاده سازی نظام مدیریت  تولید و عملیات در سازمان ها و موسسات
 • استفاده از ابزارها، متدولوژی ها و دانش های به روز در حوزه مدیریت تولید و عملیات
 • ارتقا توانمندی های مدیریتی و کارشناسی در حوزه مدیریت تولید و عملیات به منظور بسترسازی توسعه فردی و توانمندی شغلی
برخی از خدمات پیشنهادی سازمان مدیریت صنعتی در حوزة مشاوره مدیریت تولید و عملیات:
 • طراحی ساختار سازمانی و فرآیندها در حوزه مدیریت تولید و عملیات و سازماندهی فعالیتهای مرتبط در ساختار طراحی شده
 • طراحی نظام مدیریت زنجیره تامین
 • طراحی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات
 • طراحی سیستم  برنامه ریزی و کنترل تولید
 • طراحی سیستم  برنامه ریزی و کنترل مواد
 • طراحی سیستم کنترل موجودی و انبارها
 • طراحی لی اوت و چیدمان تولید وانبارها
 • طراحی سیستم پاداش افزایش تولید
 • زمان سنجی فعالیت هادرفرایندهای مختلف
 • ظرفیت سنجی انجام فعالیت ها درحوزه های مختلف
 • طراحی سیستم های تولید و ارائه خدمت
 • ارزیابی عملکرد واحدها و شعب مشابه در سازمان های خدمت گرا نظیر بانک ها؛ هتل ها؛ بیمارستان ها و...