مدیریت منابع انسانی به فلسفه، روش‌ها، رویه‌ها، و اقدامات مرتبط با مدیریت افراد در سازمان اطلاق می‌شود و شامل سیاست‌ها و اقدامات لازم برای اجرای بخشی از وظایف مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان ارتباط دارد. به عبارت دیگر، مدیریت منابع انسانی مجموعه‌ای از فرایندهای تأثیرگذار بر تمامی اعضای سازمان است.
یکپارچگی و هماهنگی میان زیرسیستم‌های نظام مدیریت منابع انسانی، دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را با هزینه‌های کمتر محقق نموده و جایگاه مناسب‌تری را در مقایسه با سازمان‌های برتر داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.