مدیریت کیفیت                                                                                                  

یکی از حوزه های رو به گسترش در مدیریت است. و مدیران سازمانها هم در سطح استراتژیک و هم در سطح عملیاتی به دانش، ابزارها و تکنیک‌ها و مدل های مدیریت کیفیت نیاز پیدا می کنندسازمان مدیریت صنعتی، عنوان یکی از پیشگامان حوزه مدیریت کیفیت فعالیت های متنوعی را در حوزه های آموزش، مشاوره ارشد انجام داده است و ظرفیت قابل توجهی را ایجاد نموده است. برخی از اقدامات سازمان مدیریت صنعتی در حوزه مدیریت کیفیت عبارت بوده اند از:

 • همکاری با سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین استانداردهای ملی از طریق حضور در کمیته های فنی و کمیته ملی استاندارد.
 • انتشار چندین عنوان کتاب در زمینه استانداردهای ISO 9000 ,  ISO 14000 , ممیزی کیفیت ابزارهای آماری، مدل های تعالی و .....
 • برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مختلف از جمله دوره تخصصی مخصوص کیفیت
 • ارائه خدمات مشاوره ای به سازمانهای مختلف (تولیدی- خدماتی- حاکمیتی)

همچنین این سازمان آمادگی دارد تا در حوزه های زیر خدمات مورد نیاز سازمان ها را ارائه نماید:

 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم، الگوها و مدل ها، روش های نوین کیفیت
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر (TGM)
 • طراحی و استقرار سیستم های مدیریت بر اساس استانداردهای بین المللی
 • طراحی و توسعه به کارگیری ابزارهایی نظیر: QFD , FMEA  , 6 signs , SPC , MSN , COG، VE
 • طراحی و استقرار نظام آراستگی سازمانی (5s)
 • طراحی و اجرای کارگاههای مشاوره ای – آموزشی د رحوزه مدیریت کیفیت
 • طراحی ساختار سازمانی واحدهای مرتبط با کیفیت و تربیت کادر حرفه ای مورد نیاز
 • همکاری در جذب و آموزش متخصص کیفیت