مدل تعالی سازمانی، ابزاری است که به سازمانها کمک می کند که به نتایج سرآمد در زمینه عملکرد، مشتریان، کارکنان و جامعه، به وسیله رهبری پیشبرنده ،خط مشی و استراتژی و با بهره گیری از کارکنان ، شرکاء ، منابع و فرآیندها ، دست یابند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی نسبت به کیفیت ، دیگر پاسخگو نیست. طبق بررسی‌های انجام شده تقریباً 85% مسائل و مشکلات سازمان‌ها به مدیریت و سیستم‌های مدیریتی مربوط هستند ، در حالی که تنها 15% از آنها برگرفته از عملیات یا مربوط به تکنولوژی می‌باشند. از طرف دیگر به منظور اجرای صحیح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سیستمها، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی از یک سو برنامه ریزیهای آینده را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر اجرای برنامه های موجود را جهت دهی می‌کند. بدین منظور روشها و ابزارهای مختلفی ایجاد و توسعه داده شده است، اما اکثر این روشها به بعد خاصی از سازمان ، برنامهها ، اجرای برنامه‌ها و نتایج اکتسابی سازمان میپردازد. مدلهای تعالی با نگرشی کل‌نگر و با ایجاد نظام جامعی جهت ارزیابی سازمانی به تعیین سطح سازمان ، واحدها و فرآیندهای آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت ، زمینه های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبود مناسب را استخراج میکند.

مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) نیز از جمله این مدلها بوده که بر مفاهیمی پایه‌ای چون ارزش افزایی برای مشتریان، پایدارسازی نتایج برجسته ، توسعه قابلیت های سازمانی، خلق آینده‌ای پایدار، رهبری با دور اندیشی، الهام بخشی و درستی، مدیریت با چابکی، موفقیت از طریق استعداد کارکنان و هدایت خلاقیت و نوآوری استوار می‌باشد. این مدل تاکید بر تحول درونی سازمان و پیاده سازی و استقرار فرآیند خودارزیابی دارد. در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها با بکارگیری این مدل به نتایج مطلوب دست یافته‌اند.

در کشور ما چندی است که فعالیت‌های فراگیری در راستای تعالی سازمانی و نظام‌های مرتبط با آن به انجام شده و مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی نیز به تدوین جایزه ملی تعالی سازمانی بر مبنای مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا(EFQM)  اقدام نموده است.

رویکرد سازمان در حوزه تعالی سازمانی:

رویکرد سازمان برای اجرای پروژه های تعالی سازمانی، بر اساس ویرایش 93 مدل تعالی می باشد. ویژگی این ویرایش عبارت است از:

  • نگاه جامعی به سازمان دارد.
  • در عین جامع بودن نگاهی منعطف به سازمان دارد.
  • برای هر سازمان با توجه به نوع صنعت ، بزرگی و کوچکی آن ، ماهیت و... کاربرد دارد.
  • نقاط قوت و زمینه های بهبود را برای سازمان بر اساس شرایط سازمان، تعیین می نماید

سازمان مدیریت صنعتی به دو شیوه آماده ارایه خدمات می باشد:

  • جایزه ملی تعالی سازمانیسازمانهای متقاضی شرکت در فرآیند جایزه، پس از ثبت نام در دبیرخانه، اقدام به ارایه اظهارنامه مربوط به سطح مورد تقاضا (گواهی نامه، تقدیرنامه و تندیس) نموده و سپس از طریق دبیرخانه تیم برای ارزیابی سازمان مامور شده و پس از ارزیابی در صورت تایید تیم ارزیابی، سطح سازمان متقاضی از لحاظ میزان بلوغ تعالی اعلام می گردد.
  • و ارایه خدمات مشاوره و آموزشی