امروزه مدیران هوشمند دریافته‌اند که دانش و اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین جنبة سرمایه‌های فکری سازمان، منابع با ارزشی هستند که می‌توانند در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، نقش مؤثری ایفا نماید. آگاهی سازمان‌ها نسبت به اهمیت دانش، آن‌ها را بر آن داشته است که به‌دنبال ایجاد فرآیندهایی برای مدیریت این جنبه از سرمایه‌های ارزشمند سازمان باشند.

مدیریت دانش فرآیندی است که به انتخاب، سازماندهی، توزیع و تولید دانش و تجربه برای کسب مزیت رقابتی کمک می‌کند. در واقع مدیریت دانش همان اداره کردن جریان روان دانش و رساندن آن به کاربران نیازمند آن است، تا با کمک دانش دریافتی با کیفیت و سرعت بیشتر عمل کنند. از این رو می‌توان گفت مدیریت دانش ابزاری برای افزایش "هوشمندی کسب و کار"، که مهم‌ترین وسیله سودآوری در محیط کسب و کار امروزی است، می‌باشد. در بازارهای پویای امروز، شرکت‌ها برای پیروزی به بهرة هوشی بسیار بالایی نیاز دارند. آن‌چه بهرة هوشی سازمان را بالا می‌برد، یادگیری فردی کارکنان و نیز یادگیری جمعی در سایة برخورد و تعامل اندیشه‌های مختلف با یک‌دیگر است.
 
رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در حوزه مدیریت دانش سازمانی
 • نگاه جامع به مدیریت دانش سازمانی (مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، سرمایه‌های فکری،  نوآوری و مدیریت مستندات)
 • ارائه راه‌حل‌های مدیریت دانشی متناسب‌سازی شده با توجه به نیازها و اقتضائات سازمان
 • در نظر داشتن نگاه بلند مدت ایجاد نظام جامع مدیریت دانش در کنار ارائة راه‌کارهای زودبازده (بسته‌های موفقیت) با هدف ایجاد انگیزه برای اجرای اقدامات بلند مدت
 •   نگاه جدی و عمیق به مدیریت تغییر به‌عنوان پیشران اصلی پروژه و زمینه‌ساز ایجاد پیاده‌سازی بنیادین نظام مدیریت دانش
 •  نگاه انسان محور به توسعة مدیریت دانش به‌جای نگاه ابزار محور

خدمات پیشنهادی این سازمان در حوزة مدیریت دانش سازمانی:

1-  برنامه‌ریزی جامع و تدوین نقشه راه توسعه مدیریت دانش 

 • تدوین برنامة جامع مدیریت دانش سازمانی 
 • برنامه ریزی معماری دانش سازمانی

  2- تدوین نقشه دانش سازمان

 • نقشة فرایندی دانش
 •  نقشة منابع دانش
 • نقشة ساختاری دانش 

3-ثبت و تدوین برترین تجارب

 •  مستند سازی دانش و درس‌ آموخته‌های پروژه‌
 •  کسب دانش و مستندسازی تجارب مدیران و خبرگان
 • بازنمایی دانش به منظور ارائه دانش اکتساب شده به گویاترین شکل و با هدف ایجاد قابلیت بهره‌برداری از آن

4-  توسعه فرایندهای تسهیم دانش

 • طراحی و توسعه بسترهای تعاملات رودررو؛ مانند انجمن تجارب یا (CoP)
 • راه ­حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ مانند پورتال دانشی

5- راه‌اندازی نظام جامع مدیریت دانش

 • راه‌اندازی نظام مدیریت دانش سازمانی
 • راه‌اندازی نظام مدیریت دانش پروژه و طرح

6-آموزش و فرهنگ ­سازی از طریق برگزاری دوره­ها و  کارگاه­های تخصصی مدیریت دانش