• آیا اعتبار بخشی ذهن شما را به خود مشغول کرده است؟
  •  آیا از تجربه ارزشیابی بیمارستان خود در گذشته  بد خاطره هستید؟
  • آ یا اعتماد خود را به افرادی که به عنوان مشاوره به شما مراجعه می کنند از دست داده اید؟
  • آیا ازشنیدن حرفهای تئوریک که راهی را در پیش پای شما نمی گذارد خسته شده اید؟
  • آیا از واکنش پرسنل خود برای درگیر شدن در یک کار جدید نگرانید؟
این تجربه ها از به کار نبستن اصول ایجاد تغییر و خلق ارزش ناشی می شود. ما تلاش کرده ایم این اصول را، با توجه به شرایط ایران، کاملاً بومی و کاربردی کنیم و برای ایجاد تحول در بیمارستان در اختیارتان قرار دهیم.
 سازمان مدیریت صنعتی با تشکیل گروه تخصصی سلامت، امکانات خود را برای آموزش و مشاوره به مؤسسات بهداشتی و درمانی در راستای سیاست ها و اهداف کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسیج کرده است. گروه سلامت سازمان با بهره گیری از متخصصین حوزه سلامت آمادگی دارد تا در زمینه استقرار استانداردهای ملی اعتبار بخشی  با بیمارستانها همکاری کند. بدین منظور گروه سلامت خدمات و فعالیت های زیر را طراحی کرده است:
 
• برگزاری سمینار یک روزه در مورد اعتبار بخشی: هدف از برگزاری این سمینار آشنایی مدیران و فعالان حوزه بیمارستان با مقوله اعتبار بخشی، رویکرد وزارت بهداشت به این امر، چالش های پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی و رویکرد سازمان مدیریت صنعتی به اجرای این استانداردها است. 
• برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اعتبار بخشی: هدف از برگزاری این کارگاه ها ایجاد مهارت های مورد نیاز مدیران و پرسنل بیمارستان برای استقرار استانداردهای اعتبار بخشی است. 
 
• برگزاری دوره های آموزشی که بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی گذراندن آنها برای پرسنل اجباری است.
 
• ارائه خدمات مشاوره ای به بیمارستان در مورد استقرار استاندارهای اعتبار بخشی: در این مرحله راهکارهای عملیاتی جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی  ارائه خواهد شد.
مشاوره ها در قالب ارائه پیشنهادها و راهکارها به صورت کتبی و برگزاری جلسات با کمیته اعتباربخشی و گروه های ذیربط انجام خواهد گرفت. بدیهی است ارائه راهکارهای اجرایی مستلزم همراهی و همفکری تیم رهبری بیمارستان و کمیته اعتباربخشی بیمارستان خواهد بود.