بخش حمل و نقل یکی از بخش های زیربنایی دراقتصاد کشور است و ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بخش ها  به ویژه بخش های  عمرانی و لجستیکی  دارد.
مهمترین روش های حمل کالا و مسافر عبارتند از : 
1.حمل و نقل جاده ای
2.حمل و نقل ریلی
3.حمل و نقل هوایی
4.حمل و نقل دریایی
5. حمل و نقل لوله ای
درحال حاضر در حدود 90 درصد  از حمل و نقل بار و مسافر  در کشور  از طریق جاده و کمتر از 10 درصد توسط راه آهن صورت میگیرد. همچنین سهم حمل و نقل هوایی از حمل و نقل مسافر در حدود 4 درصد است. 
بخش حمل و نقل به دلیل نقش کلیدی که در برقراری ارتباط بین مراکز تامین ، مراکز تولید و مراکز توزیع ایفا میکند ، باید متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی کشور توسعه یابد ، در غیر اینصورت تحقق برنامه های اقتصادی به دلیل نا کار آمدی سیستم های حمل و نقل و لجستیک با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
در یک رویکرد کلی پروژه های حمل و نقل را می توان در دو فاز مورد بررسی و ارزیابی قرارداد:
الف _ فاز اجرا و ساخت
ب_ فاز بهره برداری
در هر دو فاز اشاره شده ،  سازمان مدیریت صنعتی می تواند به عنوان مشاور به مجریان ، سرمایه گذاران ، دولت ، بهره برداران و مدیران خدمات مشاوره ای لازم را ارائه نماید.
نمونه ای از خدمات قابل ارائه سازمان مدیریت صنعتی در حوزه حمل و نقل :
الف : ارزیابی  و  اولویت بندی :

    اولویت بندی پروژه های حمل و نقل ( به تفکیک در هر بخش ؛ جاده ای ، ریلی ، هوایی ، ..... )
    ارزیابی و اولویت بندی گزینه های حمل و نقل عمومی
    ارزیابی ، رتبه بندی و  انتخاب پیمانکار در پروژه های حمل و نقل
    اولویت بندی و انتخاب تامین کنندگان تجهیزات و ناوگان حمل و نقل ( ریلی، جاده‌ ای)
    ارزیابی و اولویت بندی طرح های توسعه شبکه حمل و نقل (ریلی ، جاده ای)
    ارزیابی عملکرد سیستم های لجستیک و  زنجیره تامین
     ارزیابی عملکرد شرکت های  حمل و نقل
     ارزیابی کارایی سیستم های حمل و نقل
    ارزیابی و اندازه گیری رضایت مشتریان ( راه آهن – مترو )
    عارضه یابی سیستم های حمل و نقل

ب :  استراتژی و ساختار  :

    برنامه ریزی استراتژیک ترانزیت و حمل و نقل کانتینری
    طراحی ساختار سازمانی شرکت های حمل و نقل

ج : اقتصاد حمل و نقل  :

    ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل
    تعرفه و قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
    ارائه برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
    برآورد ناوگان مورد نیاز حمل و نقل  ( ریلی ، جاده ای)
    بررسی و تحلیل بازار حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)
    خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ( ریلی ، جاده ای)

برخی تجارب سازمان مدیریت صنعتی  در حوزه حمل و نقل  :

    تدوین سند چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی، 1389
    تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت  توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش ، 1388
    بررسی الگوهای حمل و نقل ترکیبی و ارائه الگوی مناسب برای کشور ، 1386
    تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو، 1385