23 و 24 آبان ماه 1396تهران
به همراه نمایشگاه حرفه ای وکارگاه  های تخصصی
مقالات ، تجارب وسخنرانی های ارائه شده
برنامه های کنفرانس :
  • مراسم تقدیر ازبرگزیدگان جایزه تعالی منابع انسانی
  • مراسم اعطای تقدیر نامه به کار آفرینان برگزیده حوزه منابع انسانی
  • نمایشگاه حرفه ای منابع انسانی
  • کلینیک منابع انسانی
  • ایستگاه نوآوری
  • کارگاه های تخصصی منابع انسانی
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88604222(داخلي هاي 3172 ، 3151 و 3130 ,و 3142)

مستقیم : 88604315

تاریخ برگزاری: 1396/08/23