امروزه مديريت به عنوان يکي از شاخه هاي معرفت بشري پيشرفت زيادي نموده است و آموزش و تحقيق در زمينه آن گسترش فراواني يافته است. با توجه به اهميت مديريت در رشد و ارتقاء سازمانها و جوامع، نظام هاي آموزش عالي کشورها آموزش و تحقيق در حوزه مديريت ايجاد رشته کارشناسي ارشد مديريت (MBA) در کشورهاي مختلف جهان است.

چهار گرایش اصلی این رشته عبارتند از :

مدیریت اجرایی (EMBA)

مدیریت عمرانی و ساختمانی (CMBA)

بازاریابی استراتژیک MBA – Strategic Marketing

مدیریت مالی