بازرگانی

ردیف

نام دوره

مدت دوره(ساعت)

مدرس

شهریه (ریال)

1

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

60

گروه اساتید

 

2

اصول و فنون مذاکره به زبان انگلیسی

20

گروه اساتید

 

3

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی

32

گروه اساتید

 

4

اصول و فنون مذاکره

20

گروه اساتید

 

5

مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی

38

گروه اساتید

 

6

حق العمل کاری گمرک

56

گروه اساتید

 

7

مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی

40

گروه اساتید

 

8

تحقیقات بازرایابی

60

گروه اساتید

 

9

اصول بازاریابی و مدیریت بازار

60

گروه اساتید

 

10

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

32

گروه اساتید

 

11

اعتبارات اسنادی

20

گروه اساتید

 

12

مهندسی فروش و فروش های حضوری

40

گروه اساتید

 

13

امور گمرکی و ترخیص کالا

52

گروه اساتید

 

14

برنامه های وفاداری و باشگاه مشتریان

20

گروه اساتید