حسابداری مالی

ردیف

نام دوره

مدت دوره(ساعت)

مدرس

شهریه

ثبت نام

1

اصول و مبانی حسابداری 1

38

گروه اساتید

 

 

2

اصول و مبانی حسابداری 2

38

گروه اساتید

 

 

3

حسابداری مالی عمومی 1

38

گروه اساتید

 

 

4

حسابداری مالی عمومی 2

43

گروه اساتید

 

 

5

حسابداری صنعتی 1

53

گروه اساتید

 

 

6

حسابداری مالیاتی

55

گروه اساتید

 

 

7

حسابداری حقوق و دستمزد

25

گروه اساتید

 

 

8

حسابداری پیمانکاری

24

گروه اساتید

 

 

9

حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی

50

گروه اساتید

 

 

10

حسابداری با کامپیوتر

28

گروه اساتید

 

 

11

بودجه بندی جامع

24

گروه اساتید

 

 

12

کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

8

گروه اساتید

 

 

13

نحوه تهیه صورتهای مالی و یادداشت های همراه

48

گروه اساتید