بانکداری

ردیف

نام دوره

مدت دوره (ساعت)

مدرس

شهریه

ثبت نام

1

بانکداری شرکتی

16

گروه اساتید

 

 

2

مبحث ارزی 1

32

گروه اساتید