مدیریت عمومی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

1

نظام مدیریت ریسک (ERM)

8

گروه اساتید

 

2

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

16

گروه اساتید

 

3

مدیریت زمان و استرس

28

گروه اساتید

 

4

تفکر سیستمی

20

گروه اساتید

 

5

مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی

30

گروه اساتید

 

6

قانون کار و تامین اجتماعی

36

گروه اساتید

 

7

تکنیک های تصمیم گیری

36

گروه اساتید

 

8

مدیریت عمومی

40

گروه اساتید

 

9

آیین نگارش مکاتبات اداری

32

گروه اساتید

 

10

ارزیابی عملکرد سازمانی

40

گروه اساتید

 

11

مدیریت استراتژیک

16

گروه اساتید

 

12

گردش مکاتبات و اصول بایگانی

36

گروه اساتید

 

13

کارت امتیازی متوازن (BSC)

16

گروه اساتید

 

14

هوش و استعداد تحصیلی (GMAT)

45

گروه اساتید

 

15

مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی

50

گروه اساتید

 

16

رویکرد نوین مدیریت دانش

16

گروه اساتید

 

17

مهارت های مدیریتی

44

گروه اساتید

 

18

هوش هیجانی

8

گروه اساتید

 

19

تحلیل و طراحی مجدد ساختار سازمانی

16

گروه اساتید

 

20

منش مدیریت

32

گروه اساتید

 

21

مدیریت نوین روابط عمومی

24

گروه اساتید

 

22

آئین دادرسی کار در هئیت های تشخیص حل اختلاف وزارت کار

20

گروه اساتید

 

23

سبد مهارت های نرم

40

گروه اساتید

 

24

کارگاه توسعه و کار تیمی در سازمان ها

24

گروه اساتید

 

25

مدیریت بهره وری به همراه کارگاه های تخصصی

32

گروه اساتید

 

26

کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا (مدل DISC)

16

گروه اساتید