مدیریت تولید و کنترل پروژه

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

1

مدیریت تولید و عملیات

32

گروه اساتید

 

2

کارگاه تخصصی آموزش نرم افزار Comfar

40

گروه اساتید

 

3

آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

65

گروه اساتید

 

4

سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6 Primavera progect

              management                                            

48

گروه اساتید

 

5

سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP2010

36

گروه اساتید

 

6

مدیریت زنجیره تامین

16

گروه اساتید

 

7

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

28

گروه اساتید

 

8

مدیریت خرید و انبارداری

60

گروه اساتید