مدیریت منابع انسانی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

مدرس

شهریه

1

منتورینگ (Mentoring)

8

گروه اساتید

 

2

کارگاه تجزیه و تحلیل شغل DACUM

16

گروه اساتید

 

3

جذب ، استخدام و شایسته گزینی

32

گروه اساتید

 

4

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

36

گروه اساتید

 

5

طراحی مسیر و کارراهه پیشرفت شغلی

16

گروه اساتید

 

6

اصول سرپرستی

36

گروه اساتید

 

7

طبقه بندی مشاغل

40

گروه اساتید

 

8

تکنیک های نیازسنجی

16

گروه اساتید

 

9

توانمندسازی نیروی انسانی(تسا)

40

گروه اساتید

 

10

تدوین و استقرار نظام پیشنهادات

8

گروه اساتید

 

11

کیفیت زندگی کاری

16

گروه اساتید

 

12

طراحی نظام انگیزش منابع انسانی (مالی و غیرمالی)

16

گروه اساتید

 

13

تجزیه و تحلیل شغل با روش ONET

16

گروه اساتید

 

14

تکنیک های مصاحبه اثربخش

16

گروه اساتید

 

15

مدیریت رفاه کارکنان

8

گروه اساتید

 

16

آشنایی با استاندارد ایزو 10015

16

گروه اساتید

 

17

ارزیابی عملکرد کارکنان

16

گروه اساتید

 

18

آموزش روسای دفاتر مدیران

34

گروه اساتید

 

19

اثربخشی آموزشی در چارچوب مدل ROI

12

گروه اساتید

 

20

مدیریت منابع انسانی

16

گروه اساتید