مدت زمان دوره : 40 جلسه ( 60ساعت)

روزهای تشکیل دوره :

استاد مربوطه:

محتوا:سرفصل ها مبتنی بر زبان کسب و کار و زبان تجارت و بازرگانی برگزار می گردد

هزینه دوره: به ازای هر نفر 6/000/000 ریال

ظرفیت دوره : 12 نفر

هزینه فوق الذکر برای 12 نفر در نظر گرفته شده است در صورت کاهش سقف کلاس هزینه های مربوطه سرشکن و به شهریه فوق اضافه می شود.

در اولین جلسه ارزیابی تعیین سطح مخاطبان انجام گرفته و براساس سطوح کلاس بندی صورت می گیرد.